Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Valoo ja Valoo Täyskuitu®-tuotemerkit omistaa Adola Oy.

Adola Oy kerää ja käsittelee yksityisasiakkaitten sekä yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöiden henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun vallitsevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Tässä selosteessa kerromme sinulle tietojesi käsittelyn perusteista ja tiedotamme sinulle oikeuksistasi omiin tietoihisi liittyen.

Tämä seloste kattaa asiakasrekisterissämme olevat henkilötiedot. Käytämme asiakasrekisteriä tietoliikenne- ja internetpalvelujen rakentamiseen ja tuottamiseen, asiakaspalveluun ja tekniseen tukeen, myyntiin ja markkinointiin, sekä laskutukseen. Rekisterimme sisältää yksityisasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Välittämämme asiakkaiden tietoliikenne, mukaan lukien sähköpostit ja www-hostaus, eivät kuulu tietosuoja-asetuksen ja tämän selosteen piiriin. Niihin sovelletaan lakia sähköisestä viestinnästä (Tietoyhteiskuntakaaren uusi nimi 1.6.2018 alkaen) ja EU:n direktiiviä sähköisestä kaupankäynnistä (2000/31/EY). Näiden säädösten mukaan emme ole vastuussa kauttamme välitetyn tietoliikenteen sisällöstä, emmekä siten toimi tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, mikäli päätät viestiä henkilötietoja palvelujemme välityksellä. Säädökset toki velvoittavat meitä varjelemaan tietoliikenteesi luottamuksellisuutta, ja noudattamaan toiminnassamme salassapitovelvollisuutta. Tietoturvan osalta noudatamme samoja laadukkaita käytäntöjä sekä henkilötietojen käsittelyssä että tietoliikenteen välittämisessä.

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Adola Oy (jäljempänä Adola)
Korkeavuorenkatu 28
00130 Helsinki
Y-tunnus: 2925233-2
tietosuoja@valoo.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

• Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
• Asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
• Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
• Tyytyväisyystutkimukset ja muu vastaava viestintä
• Mielipide- ja markkinatutkimukset ja muiden tapahtumien järjestäminen
• Tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen (ml. uutiskirjeen lähettäminen) puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla, tekstiviestillä ja muuten sähköisesti
• Analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten

Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat:

• Rekisterinpitäjän ja sen asiakkaana tai yhteistyökumppanina olevan yrityksen tai yhteisön välisen sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakas- ja muita suhteitaan
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu suoramarkkinoida tuotteitaan ja palvelujaan nykyisten ja potentiaalisten yritysasiakkaiden kontaktihenkilöille
• Lainsäädäntöön perustuvien rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT HENKILÖTIEDOT

Adola kerää ja käsittelee tietoja yksityisasiakkaistaan, yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisista asiakkaista ja yhteistyökumppaneiden päättäjistä ja yhteyshenkilöistä.

Adola kerää ja käsittelee yksityisasiakkaistaan seuraavia tietoja:

• Asiakkaan, palvelun käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Asiakasnumero
• Asiakkaan henkilötunnus
• Palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, chat-keskustelut, puhelutallenteet
• Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten tilattu palvelutyyppi hintatietoineen ja käyttöpaikkatietoineen sekä sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Palveluiden käyttöön liittyvät käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot
• Asiakkaan käytössä olevat IP-osoitteet
• Asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenottoihin liittyvä viestihistoria
• Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
• Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin, suoramarkkinointikiellot tai suostumukset
• Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:

• Perustiedot rekisteröidystä, kuten yrityksen edustajan/edustajien yhteystiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero, tehtävänimike ja/tai vastuualue)
• Tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, muut rekisteröidyn ilmoittamat tiedot
• Palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, chat-keskustelut, puhelutallenteet
• Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot)
• Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin, suoramarkkinointikiellot tai suostumukset
• Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista)
• Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, tiedonsiirtoprotokolla, sijaintitieto ja päätelaitetta koskeva tieto
• Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot

TIETOLÄHTEET

Henkilötietorekisterin säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

• Asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ulkopuolisten tahojen kautta kuten YTJ:stä, PRH:sta, Suomen Asiakastiedolta, Fonectasta tai muista vastaavista rekistereistä.
• Keräämme asiakkaiden tiedot ensisijaisesti asiakkailta itseltään ja tallennamme ne rekisteriin sellaisina kuin asiakas on ne ilmoittanut. Tietoja päivitetään sitä mukaa, kun saamme asiakkailta tiedon muutoksista.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa. Jos haluat käyttää jotain alla olevista oikeuksistasi, ota yhteyttä rekisterin ylläpitäjään sähköpostilla tietosuoja@valoo.fi.

Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus pyytää keräämämme henkilötietosi nähtäväksesi ja pyytää meitä oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot. Voit tehdä tämän sähköisesti lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: tietosuoja@valoo.fi.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelemme niitä mielestäsi lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi rekisteristä, jos niiden käsittely ei ole mielestäsi tarpeellista asiakassuhteen kannalta. Punnitsemme pyyntösi ja ilmoitamme sinulle, onko poistaminen mahdollista. Mikäli emme voi poistaa tietojasi, ilmoitamme sinulle perustellun syyn. Jos olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Voit myös vaatia, että rajoitamme tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Voit pyytää meiltä määrämuotoista koostetta tiedoistasi, jotta voit siirtää ne toiselle vastaavalle palveluntarjoajalle. Voit myös pyytää meitä lähettämään tietosi suoraan toiselle palveluntarjoajalle.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos rikomme mielestäsi tietosuoja-asetusta tai tietosuojalakia.

Suoramarkkinointikielto: Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin. Ota huomioon, että emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka voisivat käyttää niitä muiden tuotteiden tai palveluiden suoramarkkinointiin.

KÄSITTELYN KESTO

Pääsääntöisesti asiakkaiden henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakassopimus ja -suhde on voimassa Adolan ja asiakkaan välillä, ja tiedot pyritään pääsääntöisesti poistamaan kohtuullisessa ajassa sopimuksen purkautumisen jälkeen.

Lainsäädäntö pakottaa meidät säilyttämään osaa henkilötiedoistasi myös asiakassuhteen purkautumisen jälkeen laskutusta, perintää, kirjanpitoa, tietoliikenteen vikatilanteiden ja viranomaisten tietopyyntöjen selvittelyä varten. Näissä tapauksissa poistamme tiedot aikaisintaan sen jälkeen, kun lakien määräämät velvoitteet ovat päättyneet.

Myynnin ja markkinoinnin osalta säilytämme tietojasi sen aikaa, kun palvelujen markkinointi on ajankohtaista.

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Asiakkaittemme henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille yrityksille tai tahoille.

Asiakkaittemme henkilötietoja käsittelevät vain ne Adolan työntekijät, tai Adolan toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Pääsy tietojärjestelmiin on rajattu jokaisen henkilön omilla henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

Käytämme joissain toiminnoissamme alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät henkilötietoja pyynnöstämme ja määrittelemiimme tarkoituksiin. Näitä toimintoja ovat erityisesti liittymien asennustyöt, tietoliikenneoperointi ja internetpalvelut, asiakaspalvelu, domainien, TLS-sertifikaattien ja IP-osoitteiden rekisteröinti, markkinointipalvelut sekä laskutus, postitus, perintä ja kirjanpito. Adola luovuttaa henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja vain voimassaolevan lainsäädännön ja määräysten mukaisissa rajoissa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Osaa henkilötiedoista käsitellään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella Adolan yhteistyökumppanien toimesta. Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Jos kohdemaan osalta ei ole päätöstä riittävän tietosuojan tasosta tai jos kyseessä ei ole siirto Yhdysvaltoihin Privacy Shield –järjestelmän mukaisesti, tapahtuu tietojen siirto Euroopan Komission hyväksymiä vakiolausekkeita käyttäen.

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sopimukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa, joihin on pääsy vain erikseen määritellyillä henkilöillä. Fyysinen pääsy tietoihin on lisäksi estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Adolalla on oikeus muuttaa ja päivittää tätä selostetta. Muutostarve voi liittyä esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen. Kulloinkin ajantasainen tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.valoo.fi.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Evästeet (cookies) ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat verkkosivukävijän laitteen verkkoselaimeen.

Evästeitä on kahta päätyyppiä: istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä.

 • Istuntoevästeet häviävät tietokoneesta heti, kun selain suljetaan
 • Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina tietokoneessa, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy.

VALOON EVÄSTEET

Valoo käyttää verkkosivustollaan evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, sivuston käytön analysoimiseen ja kehittämiseen sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Verkkosivuston kävijää ei voi tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Verkkosivustolla käytetään seuraavia evästeitä:

 • HubSpotia käytetään verkkosivuston kävijäseurantaan, sivuston käyttökokemuksen parantamiseen sekä markkinoinnin automaatioon. Tutustu HubSpotin evästeisiin täältä.
 • Salesforcea käytetään asiakastietojen hallintaan.
 • Piwikiä käytetään verkkosivuston kävijäseurantaan, sivuston kehittämiseen ja osoitehakujen tallentamiseen.
 • Googlen tuottamia palveluita kuten Youtubea ja Google Adsia käytetään verkkosivuston kävijäseurantaan sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Tutustu Googlen evästeisiin täältä.
 • Google Analyticsia käytetään verkkosivuston kävijäseurantaan ja sivuston kehittämiseen. Tutustu Google Analyticsin evästeisiin täältä.
 • Oraclen omistamaa AddThis-työkalua käytetään uutisten ja artikkelien jakamistoiminnon mahdollistamiseen.  Tutustu AddThisin evästeisiin täältä.
 • Facebookia käytetään Täyskuidun uutisten ja artikkelien jakamistoiminnon mahdollistamiseen, verkkosivuston käyttäjäseurantaan sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Tutustu Facebookin evästeisiin täältä.
 • LinkedIniä käytetään uutisten ja artikkelien jakamistoiminnon mahdollistamiseen, verkkosivuston käyttäjäseurantaan sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Tutustu LinkedInin evästeisiin täältä.
 • Twitteriä käytetään uutisten ja artikkelien jakamistoiminnon mahdollistamiseen sekä verkkosivuston käyttäjäseurantaan. Tutustu Twitterin evästeisiin täältä.

Erillisen selosteen evästeistä löydät täältä.

Ulkopuolisiin palveluihin johtavat linkit Valoon verkkosivustolla saattavat asentaa kävijän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole Valoon hallittavissa. Evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa kolmannen osapuolen toimijoiden palvelimille, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella.

Voit rajoittaa evästeiden käyttöä selaimesi asetuksista. Evästeiden rajoittaminen tai kieltäminen saattaa kuitenkin heikentää sivuston toimivuutta.

LISÄTIETOJA TIETOSUOJA-ASETUKSESTA

Tietosuoja EU:ssa

Tietosuojavaltuutetun toimisto